Julkaisuluettelo

Kirkollista teologiaa käsitteleviä kirjoja

Horjuuko kirkon kivijalka? Kirjapaja 2002. (painos loppu;on sähköisenä näillä sivuilla "Artikkeleita ja esitelmiä -kohdan alla. Kiitän julkaisuluvasta Kirjapajaa)

- Kirja käsittelee 2000 -luvun alussa kirkossamme yleistynyttä ajattelutapaa, jonka mukaan uskossa on kyse ihmisten henkilökohtaisista jumalakuvista, ei niinkään Jumalasta itsestään. Nostan esiin ajattelutavan ongelmia sekä korjausehdotuksia niihin.

Kirkon raamattuteologiasta ja sen puutteesta. Kirjapaja 2010, 312 s (painos loppu).

- Kirja nostaa esiin ongelmia, jotka johtuvat kirkossamme vallitsevasta epäselvyydestä siitä, mitä Raamatun merkitys ja auktoriteetti on. Sen jälkeen etsin 2000 -luvun kansainvälisestä teologisesta keskustelusta korjausehdotuksia. Yritän hahmottaa sitä, miten Raamattu voisi olla kirkolle Jumalan sanaa; kuitenkin niin, että emme joutuisi fundamentalismiin. 

Jumalasta VOI puhua! Perussanoma 2015, 223 s. Painos loppu. Minulla on muutamia kappaleita, joita innokkaimmat saattavat saada minulta ostettua.

- Kirja nostaa Raamatusta ja kirkon perinteestä esiin syitä sille, miksi ihmiskielellä voi puhua Jumalasta; siitäkin huolimatta, että hän on kaikkivaltias, ääretön ja ymmärryksemme ylittävä. 

Teesejä Jumalasta. Perussanoma 2017, 63 s.

- Minulta tilattu pieni kirjanen Perussanoman sarjaan Uskonpuhdistuksen sanoma tänään. Ensimmäinen teesini on "Jumalasta ei voi kirjoittaa teesejä". Kymmenes ja viimeinen teesi kuuluu: "Jumala on tulevaisuudessa". Niiden välissä väitän mm. että "Jumala on kolminaisuus" ja "Kirkko on Jumalan temppeli".

* Kirkon kolme ilmansuuntaa. Teoksessa Jokin meitä yhdistää. Näky kansankirkon jälkeisestä kirkosta. Arto Antturi & alii. Kirjapaja 2021, s. 52-71.

Lutherin ja luterilaisuuden teologiasta

Der Begriff des Nichts bei Luther in den Jahren von 1510 bis 1523. SLAG 36. Helsinki 1996. Diss.

- Väitöskirjani teemana on se, että Lutherin mukaan Kristukseen uskova joutuu eräässä mielessä takaisin siihen "ei-mikyyteen" (nihil, annihilaatio), josta hänet on luotu. Tutkin, mitä reformaattori tällä tarkoitti ja millaisia taustaoletuksia ajatuksella on. Väitöskirjaan sisältyy myös melko laaja katsaus käsitteen "ei-mitään" aatehistoriasta länsimaisessa filosofiassa ja teologiassa ennen Lutheria.

* Luther and Metaphysics: What is the Structure of Being according to Luther? - Union with Christ: The new Finnish Interpretation of  Luther. Ed. by Carl Braaten and Robert Jenson. Eerdmans. Grand Rapids, MI, 1998. 129-160.

* Teologia ja filosofia. - Johdatus Lutherin teologiaan. Toim. Pekka Kärkkäinen. Kirjapaja. Helsinki 2001. 72-84.

* Kristologia. - Johdatus Lutherin teologiaan. 127-142.

* Ristin teologia ja annihilaatio. - Johdatus Lutherin teologiaan. 181-195.

* Der Begriff des Nichts bei Luther. - Texte aus der VELKD 85/1999. Mensch - Gott - Menschwerdung. Wissenschaftliches Symposion der VEKD, 14.-17.09.1998 Evang. Akademie Tutzing. 79-99.

* Kaste - kääntymys - pyhitys; luterilaisen vanhurskauttamisopin kipupisteet. Sammeli Juntunen & Olli-Pekka Vainio. - TA 4/2002, 359-367.

* Jumala ja Jumalan työ spiritualiteetin näkökulmasta. - Luterilaisen spiritualiteetin käsikirja. Kirjapaja 2003.

* Laki ja evankeliumi spiritualiteetin näkökulmasta. - Luterilaisen spiritualiteetin käsikirja. Kirjapaja 2003.

* Sex. - Engaging Luther: A (New) Theological Assesment. Ed. Olli-Pekka Vainio. Wipf & Stock 2010.

* Christology - Engaging Luther.

Ekumeniasta

* Lutheran-Catholic Dialogue Today : Joint Declaration on the Doctrine of Justification. - Lutheran Forum, summer 1998, 34-39. (Julkaistu myös artikkelikokoelmassa:  Recent Research on Martin Luther. Evangelical Theological Faculty of the Comenius University in Bratislava, 1999, 58-72).

* Reinhard Flogausin näkemys palamismista - haaste ortodoksiselle kirkolle. - TA 6/1998, 497-506.

* "Kärsivällistä ja veljellistä vuoropuhelua" eli symposium Pietarin virasta Roomassa 4.-6.12.1997. Sammeli Juntunen &  Pirjo Työrinoja. - Reseptio 1/1998, 22- 29.

* Raportti LML:n teologikonsultaatiosta "Justification in World's Context. - Reseptio 1/1999, 15 -19.

Muista aiheista

* Voivatko teologinen ja psykologinen ihmiskäsitys kohdata? - Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa. Toim. Paavo Kettunen. STKSJ 220. Helsinki 1999. 50-77.

* Teologian ja psykologian korrelaatio: Paavo Kettusen  kirjasta "Suomalainen rippi". TA 5/1999, 463-473.  

* Vastine Kettuselle ja Hyrkille. - TA 4/2000, 357-363.  

* Usko, ilmoitus ja oppi Antti Kylliäisen kirjassa "Kaikki pääsevät taivaaseen". - TA 2/1998, 136-141.

* Vastine Antti Kylliäiselle. - TA 6/1998, 552.

* Paavali, Luther ja lain pelastushistoriallinen tehtävä. - TA 3/2000, 222-227.

* Kristillinen usko ja nihilismi. - Järki, usko, eettisyys. Filosofian ja teologian kohtaamisia. Toim. Jukka Keskitalo ja Jussi Kotkavirta. SoPhi 17. Jyväskylän yliopisto, 1997. 123-136.

 * Ihminen Raamatun sanansaattajana - Eksegeetti ja systemaatikko keskustelevat. Sammeli Juntunen & Lauri Thurén. - Perusta 6/2002 (Piispojen raamattusymposiumin esitelmä).

* Mitä on sola scriptura -periaate tänään? - Raamattu ja kirkon usko tänään. Synodaalikirja 2004. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 87. Tampere 2004: Kirkon tutkimuskeskus. 32-52. 

* Universumi vailla merkitystä. Yuval Noah Hararin teosten analyysiä ja kritiikkiä. Basam Books 2022. – Osoitan, että Hararin mielenkiintoisessa mutta läpeensä ateistisessa tuotannossa välähtelee siellä täällä pilkahduksia Luojasta. Elämänsä tarkoituksen voi perustaa hänen varaansa.